image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on Wereldverbeteraars of ecologische elite? De invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op gentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord

Illustratie_Rosaly_StudulskiRosaly Studulski – Dit onderzoek is een poging om te achterhalen welke voorwaarden van belang zijn voor een sociaal inclusieve, duurzame vorm van stedelijke gebiedsontwikkeling. Het is een zoektocht naar antwoord op de onderzoeksvraag hoe betrokken ecogentrifiers de invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op een proces van ecogentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord ervaren, met behulp van veertien semigestructureerde interviews en een participerende observatie. De resultaten schetsen voor de case van Buiksloterham een overwegend positief beeld: de respondenten hechten veel waarde aan zowel een sociaal gemengd en toegankelijk gebied, als ook aan het ontwikkelen met vormen van ecologische duurzaamheid. Zij ervaren negatieve kanten van gentrification -zoals uitsluiting van mensen met lagere inkomens door stijgende prijzen- echter als onoverkomelijk en ondervinden een bepaalde mismatch in de ambitie over duurzaam ontwikkelen met de al langer aanwezige bewoners en ondernemers van Noord. Wel zien respondenten in sociale aspecten van duurzame stedelijke ontwikkeling kansen om de negatieve gevolgen van gentrification te remmen, maar dan zal er meer oog moeten komen voor de sociale context van Amsterdam Noord als geheel en zijn er voortrekkers nodig die dit als heel belangrijk ervaren. Hierin is gebleken dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen interne sociale cohesie –tussen mensen binnen de eigen doelgroep- en externe sociale cohesie –met andere betrokkenen, zoals oudere bewoners en ondernemers in het gebied. Wat betreft de rol van de gemeentelijke overheid leidt dit tot de conclusie dat een beleid wenselijk is, waarin op lokale schaal duurzame initiatieven die expliciet rekening houden met deze vormen van cohesie worden gestimuleerd.

BachelorscriptieASW_Rosaly_Studulski

Urban Studies Theses