image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on Vrijeschoolonderwijs2032: Een kwalitatief onderzoek naar het draagvlak voor toekomstgericht onderwijs binnen de vrijeschool

klassenNina Hosseini

In januari 2016 presenteerde Platform Onderwijs2032 een advies met daarin de grootste veranderingen die het Nederlandse onderwijs zou moeten ondergaan om leerlingen beter op te leiden voor de maatschappij van de toekomst. Verschillende onderzoeken, zowel in Nederland als in het buitenland, tonen echter aan dat een succesvolle implementatie van onderwijshervormingen vraagt om draagvlak onder docenten. Met deze kwalitatieve scriptie is daarom onderzocht in hoeverre er draagvlak is voor toekomstgericht onderwijs onder docenten op de vrijeschool, een school met een eigen visie. Uit 15 semigestructureerde interviews, die door middel van grounded theory zijn geanalyseerd, zijn vijf concepten naar voren gekomen die een rol bleken te spelen in de houding van vrijeschooldocenten ten opzichte van Onderwijs2032. Dit waren: ruimte voor eigen invulling, het centraal stellen van een brede ontwikkeling, het idee achter de vernieuwing, de vraag welke doelen van onderwijs centraal worden gesteld en het ervaren van een gevoel van erkenning. De conclusie van deze scriptie luidt dat er inhoudelijk zeker draagvlak is voor de voorgestelde vernieuwingen, maar dat dit sterk afhankelijk is van het verdere verloop van het proces en de ruimte die hierin wordt geboden om het ideaal van toekomstgericht onderwijs in te passen in de eigen visie van de vrijeschool.

bachelorscriptieasw_nina_hosseini

Global Youth Theses