image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Archive for the ‘Urban Studies Theses’ Category

Comments Off on Arbeidsmigrant of slachtoffer van vrouwenhandel? Een narratieve benadering van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

illustratie-iris-bijmanIris Bijman

In dit onderzoek wordt de persoonlijk evaluatie van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke migranten die werkzaam zijn in de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen op narratieve wijze in kaart gebracht. Het arbeidsmigratietraject wordt gezien als het gehele doorlopen migratieproces in relatie tot arbeid dat start voorafgaand aan het vertrek tot na de aankomst in Nederland. De narratives rondom het arbeidsmigratietraject zijn verkregen door middel van Oral History diepte-interviews met vrouwelijke migrantsekswerkers op de Amsterdamse Wallen. Ter aanvulling zijn er andere betrokkenen en experts tot de Amsterdamse seksindustrie gehoord ter schetsing van de arbeidscontext. De sectoren van de Amsterdamse seksindustrie onderscheiden zich in locatiegebondenheid, vergunningsplicht en op basis van illegaliteit en migratie. De Amsterdamse seksindustrie wordt geëvalueerd als een aantrekkelijke en toegankelijke arbeidssector voor migranten. Bepaalde onderdelen van het prostitutiebeleid worden volgens de respondenten gedreven door moraliteit en stigma’s rondom sekswerk en mensenhandel wat nadelige gevolgen heeft voor sekswerkers. Het arbeidsmigratietraject van de sekswerkers wordt gekarakteriseerd door verplaatsing naar, binnen en tussen Europese landen vanuit een situatie in het herkomstland met belemmerende sociaaleconomische omstandigheden. De sekswerkers evalueren hun internationale verplaatsing en intrede in de seksindustrie als vrijwillig en dragen hiervoor voornamelijk economische motieven aan, waarbij het verkrijgen van een hoger inkomen voor zichzelf en/of hun familie voorop staat. De arbeidsomstandigheden worden geëvalueerd als een situatie met fysieke, economische en arbeidszeggenschap wat zich mede uit in de afwezigheid van geweld en de aanwezigheid van autonomie over het inkomen en het uitgevoerde werk. De evaluatie van de sekswerkers wijst op de afwezigheid van slachtofferschap van vrouwenhandel. Het beschrijven van het profiel van deze sekswerkers als slachtoffer blijkt daarom simplistisch. Dit pleit voor de erkenning van het bestaan van de arbeidsmigratie-gerelateerde motieven voor sekswerkers.

bachelorscriptieasw_iris_bijman

Conflict Studies Theses , Urban Studies Theses
Comments Off on Are we UvA? De invloed van de beleving van etnische diversiteit op het thuisgevoel van studenten aan de Universiteit van Amsterdam

illustratie_sharda_beerthuisSharda Beerthuis

Hoewel onderwijs de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de sleutel vormt tot emancipatie kan het onderwijssysteem tegelijkertijd zorgen voor de reproductie van sociale ongelijkheid en stratificatie, als gevolg van structurele en institutionele belemmeringen. Op de Universiteit van Amsterdam worden verschillen tussen (etnisch) diverse groepen studenten meer en meer besproken. De studenten met een niet-westerse achtergrond voelen zich minder thuis dan hun medestudenten, ze vallen vaker uit en behalen lagere cijfers. In dit mixed- methods onderzoek is de invloed van de beleving van etnische diversiteit op het thuisgevoel onderzocht onder studenten van de Universiteit van Amsterdam. Middels een integratie van inzichten uit de sociologie, psychologie, sociale geografie en onderwijskunde is een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de situatie. Met behulp van drie kwalitatieve interviews zijn indicatoren gevonden als aanvulling voor het kwantitatieve meetinstrument. De online vragenlijst is vervolgens ingevuld door 155 studenten met een diverse achtergrond. Uit de resultaten blijkt dat zowel de subjectieve beleving als de beleving van de zichtbare etnische samenstelling invloed heeft op het thuisgevoel. Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat studenten met een niet-westerse achtergrond de interactie met studenten, docenten, het curriculum en de voorzieningen (subjectieve beleving) alsmede de zichtbare samenstelling van de universiteitspopulatie significant negatiever beleven dan hun medestudenten.

bachelorscriptieasw_sharda_beerthuis

Global Youth Theses , Urban Studies Theses
Comments Off on ‘Makers and Shapers’: Hoe Vrijwilligers Invulling Geven aan Hun Rol als Actieve Burger

helpende-handLisa van Delft – Actief burgerschap wordt in Nederlands beleid steeds vaker aangedragen als oplossing voor sociale vraagstukken. Actieve deelname van burgers aan het publieke domein in de vorm van politieke en sociale participatie kan een positieve bijdrage leveren aan de bevordering van gedeelde opvattingen, het behoud van sociale cohesie in de gemeenschap en voor het verkleinen van de kloof tussen burger en bestuur. In dit onderzoek wordt getracht in kaart te brengen op welke manier vrijwilligers die zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen invulling geven aan hun rol als actieve burger. Door middel van vijftien diepte-interviews worden de motivaties van vrijwilligers, hun percepties op, en de betekenisgeving aan het vrijwilligerswerk in kaart gebracht. De resultaten wijzen uit dat vrijwilligers een gevoel van frustratie ervaren jegens de huidige vluchtelingenopvang. Dit gevoel lijkt sterk te worden beïnvloed door het restrictieve en repressieve beleid van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op de verschillende opvanglocaties. Het Nederlandse asielbeleid blijkt niet te stroken met de ideeën van de vrijwilligers over hoe de vluchtelingenopvang moet worden vormgegeven. Middels het uitdragen van humanitaire normen en waarden naar zowel de vluchtelingen als naar de rest van Nederland, trachten de vrijwilligers een tegenwicht te bieden tegen de verharding van het vluchtelingendebat en tegen de bureaucratisering van het asielbeleid.

bachelorscriptieasw_lisa_van_delft

Urban Studies Theses
Comments Off on Whose future, which freedom? The role of the future in explaining the experiences and expectations of welfare recipients regarding the proposal of unconditional social welfare

Daan Tielenburg – This research is concerned with experiences and expectations of welfare recipients regarding the recent proposal in several municipalities in the Netherlands to alleviate the conditions that are attached to welfare. Through a theoretical consideration of a basic income and its premises, the case is made to take into account both the principles upon which a policy justifies itself, and the social context in which these principles become embedded. This means that, to get a clear picture of the principles of justice upon which this policy proposal is based, a discursive analysis of the proposal is conducted. Besides that, through an extensive examination of the lifeworld of welfare recipients, both by interviews and participant observation within the ‘Bijstandsbond’, the social context in which these principles become embedded is sketched. Instead of only focusing on the effect that this interaction could have for welfare recipients, this research also adopts a perspective on the future. In trying to disclose the future as an epistemological domain that has the potential to reveal implicit critiques of the present, this research explores in what ways certain alternative discourses have been silenced, and what these discourses say about the underlying mechanisms that produce present subjectivities. This research thus ultimately tries to shed light on the possible implications that the unconditional social welfare can have for the group of welfare recipients themselves, while at the same time it tries to probe and explore a methodological shift from past to future.

BachelorscriptieASW_Daan_Tielenburg

(Credits illustratie: D Sharon Pruitt, via Wikimedia Commons)

Urban Studies Theses
Comments Off on Samen vluchten: De invloed van sociale netwerken op vluchttrajecten van bootvluchtelingen

Illustratie_Benny_HeertjeBenjamin Heertje – In dit interdisciplinaire onderzoek is er gekeken in hoeverre sociale netwerken van invloed zijn op het vluchttraject van bootvluchtelingen. Er zijn hiervoor semigestructureerde interviews afgenomen met vijftien bootvluchtelingen. Er is gekeken naar de gebruikte kapitaalvormen (sociaal, digitaal en financieel) in de verschillende fasen van het vluchttraject. Uit de resultaten blijkt dat informele horizontale bindingen tijdens de preflight-fase van zeer groot belang zijn. Voornamelijk bonding vindt plaats en vrienden en kennissen in de nabije omgeving worden gewantrouwd omdat zij mogelijk gevaar kunnen betekenen. Vanuit zwakke bindingen (met mensen die zich reeds in het buitenland bevinden of middels contact via het internet) wordt informatie over de reis verworven. Omdat het in het thuisland, in tegenstelling tot de vlucht, relatief veilig is, gaan vrouwen en kinderen zelden mee. Verder blijkt financieel kapitaal noodzakelijk te zijn in het begintraject. In de vluchtfase worden zwakke bindingen belangrijker voor informatie, financiële hulp en steun. Daarnaast ontstaan er in deze fase voor het eerst verticale relaties die invloed uitoefenen op het vluchttraject. De afhankelijkheid van mensensmokkelaars is hiervan een voorbeeld. In de resettlement-fase, welke zich kenmerkt door aanpassing en acculturatie, blijken bootvluchtelingen zich weer te richten op sterke bindingen. Bridging met de Nederlandse bevolking zorgt voor mogelijkheden, al zijn bootvluchtelingen terughoudend in het contact. Daarnaast vormen verschillende vluchtelingen een brug tussen Nederland en vrienden of familie die naar Nederland willen komen.

BachelorscriptieASW_Benny_Heertje

Urban Studies Theses
Comments Off on Wereldverbeteraars of ecologische elite? De invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op gentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord

Illustratie_Rosaly_StudulskiRosaly Studulski – Dit onderzoek is een poging om te achterhalen welke voorwaarden van belang zijn voor een sociaal inclusieve, duurzame vorm van stedelijke gebiedsontwikkeling. Het is een zoektocht naar antwoord op de onderzoeksvraag hoe betrokken ecogentrifiers de invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op een proces van ecogentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord ervaren, met behulp van veertien semigestructureerde interviews en een participerende observatie. De resultaten schetsen voor de case van Buiksloterham een overwegend positief beeld: de respondenten hechten veel waarde aan zowel een sociaal gemengd en toegankelijk gebied, als ook aan het ontwikkelen met vormen van ecologische duurzaamheid. Zij ervaren negatieve kanten van gentrification -zoals uitsluiting van mensen met lagere inkomens door stijgende prijzen- echter als onoverkomelijk en ondervinden een bepaalde mismatch in de ambitie over duurzaam ontwikkelen met de al langer aanwezige bewoners en ondernemers van Noord. Wel zien respondenten in sociale aspecten van duurzame stedelijke ontwikkeling kansen om de negatieve gevolgen van gentrification te remmen, maar dan zal er meer oog moeten komen voor de sociale context van Amsterdam Noord als geheel en zijn er voortrekkers nodig die dit als heel belangrijk ervaren. Hierin is gebleken dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen interne sociale cohesie –tussen mensen binnen de eigen doelgroep- en externe sociale cohesie –met andere betrokkenen, zoals oudere bewoners en ondernemers in het gebied. Wat betreft de rol van de gemeentelijke overheid leidt dit tot de conclusie dat een beleid wenselijk is, waarin op lokale schaal duurzame initiatieven die expliciet rekening houden met deze vormen van cohesie worden gestimuleerd.

BachelorscriptieASW_Rosaly_Studulski

Urban Studies Theses
Comments Off on BoLo, het nieuwe SoHo? Bewonerservaringen met publieke en private intenties van gentrification in Bos en Lommer

Dionne Poulussen - IllustratieDionne Poulussen – Bos en Lommer wordt tegenwoordig regelmatig BoLo genoemd, een verwijzing naar SoHo in New York. Deze benaming is opgekomen met de gentrification die zich in deze wijk voordoet. Gentrification is de opwaardering van de buurt in sociale, culturele en economische zin, door de bewoners en/of instituties. In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de ervaringen met en de toekomstperspectieven voor gentrification in Bos en Lommer verschillen tussen de bewoners en de betrokken publieke en private partijen. Deze case study is onderzocht op een interdisciplinaire manier met een mixed methods onderzoeksstrategie, waarbij het semigestructureerde interview, de enquête en gestructureerd observeren de onderzoekmethoden waren. Er blijkt in Bos en Lommer sprake te zijn van gentrification in een deel van de wijk. De publieke en private partijen en sommige bewoners zijn positief over de veranderingen en werken hier aan mee. Andere bewoners zien de ontwikkeling als bedreiging voor kwetsbare mensen met een zwakke sociaaleconomische positie.

BachelorscriptieASW_Dionne_Poulussen

Urban Studies Theses
Comments Off on ‘Ik ga hier nooit meer weg’: De rol van de buurt tijdens het proces van herstructurering

Myrthe Baaij - Illustratie1Myrthe Baaij – Dit onderzoek haakt in op de huidige problematiek omtrent herstructurering. In het bijzonder wordt getracht te analyseren wat de redenen zijn om een (nieuwbouw)woning te weigeren. Deze scriptie richt zich specifiek op de rol van de buurt en de mate waarin de buurt een plaats inneemt bij dit keuzeproces.  Het kwalitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden in twee complexen in Amsterdam Nieuw-West: Nieuw Reimerswaal en West Avenue. Uit de resultaten bleek dat de buurt wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de weigering en acceptatie van woningen. In het bijzonder is de mate van buurtbinding van groot belang op de verhuisbereidheid en daarmee het keuzeproces.

BachelorscriptieASW_Myrthe_Baaij

Urban Studies Theses