image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschappen

De opleiding heeft als basis het brede wetenschapsgebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Zij integreert de disciplinaire perspectieven die binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam gestalte krijgen in verschillende bacheloropleidingen en onderzoeksprogramma’s. In tegenstelling tot die disciplinaire opleidingen is Interdisciplinaire sociale wetenschappen erop gericht studenten kennis en vaardigheden te laten opdoen met betrekking tot het begrijpen van de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Na afronding van de bacheloropleiding zijn studenten in staat vraagstukken interdisciplinair te benaderen, en om een aansluitende masteropleiding te volgen in hun specialisatierichting.

Doelstellingen en eindtermen

De bachelor leidt studenten op die na afronding van hun opleiding op grond van hun intellectuele en academische kwaliteiten in staat zijn om:

  • maatschappelijke vraagstukken op wetenschappelijk niveau zowel interdisciplinair als disciplinair uit te werken en te analyseren;
  • op grond van verworven kennis en inzicht, vaardigheden en attituden een vervolgtraject op sociaal-wetenschappelijk masterniveau binnen en buiten de UvA met succes te doorlopen;
  • een maatschappelijke functie te vervullen waarvoor een sociaal-wetenschappelijke opleiding vereist of wenselijk is.


readmore